Regulamin

 1. Odbiór kluczy następuje bezpośrednio w obiekcie.

 2. W dniu rozpoczęcia pobytu właściciel ma prawo pobrać zwrotną kaucję w kwocie indywidualnie określonej.

 3. Najemca zobowiązany jest używać domku letniskowego zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Najemca nie może dokonywać zmiany wystroju wnętrza. Stan techniczny urządzeń i wyposażenia oraz estetyka pomieszczeń domku letniskowego i jego otoczenia nie mogą być, w dniu odbioru przez Wynajmującego, w stanie pogorszonym w stosunku do stanu w jakim domek letniskowy był przekazany Najemcy.

 4. Zwierzęta domowe można wziąć ze sobą tylko wówczas, kiedy zostało to dodatkowo wynegocjowane.

 5. Dbanie o porządek oraz sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz domku, podczas całego okresu trwania wynajmu, należy do Najemcy. Wynajmujący są zobowiązani do gruntownego posprzątania obiektu przed jego opuszczeniem. Wynajmujący mogą odstąpić od obowiązku końcowego sprzątania domu regulując właścicielowi stawkę za tę czynność w wysokości 150 zł.

 6. Wynajmujący zobowiązany jest do segregowania śmieci, brak realizacji powyższego spowoduje naliczenie dodatkowej opłaty w wysokości 50 zł.

 7. Za przestrzeganie zasad porządku publicznego i współżycia sąsiedzkiego odpowiedzialny jest Najemca. Organizowanie głośnych imprez, a także spotkań towarzyskich z osobami z zewnątrz (nie zamieszkałymi w domku na warunkach zawartych w umowie) jest niedopuszczalne.

 8. Palenie tytoniu może się odbywać wyłącznie poza pomieszczeniami domku letniskowego.

 9. Na terenie posesji zabronione jest rozstawianie namiotów, dmuchanych basenów oraz rozpalanie ognisk.

 10. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone w obiekcie podczas pobytu. Wszelkie usterki techniczne powinny być zgłaszane właścicielowi.

 11. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak wody, spowodowany problemami w centrali wodociągów i brakiem dostępu prądu spowodowany problemami w elektrowni a także za skutki jakichkolwiek wypadków losowych, które ewentualnie przydarzą się w trakcie korzystania z domku letniskowego.

 12. Należność za wynajem obejmuje zakwaterowanie określonej liczby osób z możliwością użytkowania całego wyposażenia obiektu.

 13. Wpłata należności za pobyt następuje najpóźniej w dniu wydania kluczy.

 14. W przypadku naruszenia regulaminu właścicielowi przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania umowy, z zachowaniem całej wpłaconej kwoty.

Możliwość komentowania została wyłączona.